Regulamin

VITAGENUM SP. Z O.O.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU
3. ZASADY OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG
4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5. USŁUGA OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH
6. ZAMAWIANIE BADAŃ
7. REALIZACJA USŁUGI OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH
8. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON
9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w regulaminie wyrażenia należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:
a) Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony w domenie vitagenum.pl, vitagenum.eu, vitagenum.com wraz z jej wszystkimi podstronami, za pośrednictwem którego usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi oraz zawiera umowy o świadczenie usług oznaczania markerów genetycznych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy usługodawcą a klientem,
b) Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
c) Usługa oznaczania markerów – odpłatna usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta, polegająca na przesłaniu zestawu do pobierania próbki klientowi oraz polegająca na przeprowadzeniu badania genetycznego otrzymanego od użytkownika materiału biologicznego i przedstawieniu jego wyniku za pośrednictwem konta użytkownika w serwisie internetowym,
d) Badanie - usługa oznaczenia jednego lub więcej markerów genetycznych w celu oznaczenia predyspozycji do określonej cechy,
e) Usługodawca – spółka Vitagenum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS) pod numerem KRS: 0000481835, NIP: 9462645753, REGON 061611940,
f) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie usług z usługodawcą,
g) Użytkownik – osoba, której materiał biologiczny został pobrany, przy użyciu zarejestrowanego w serwisie internetowym zestawu do pobierania próbki, a także osoba będąca opiekunem prawnym osoby której materiał biologiczny został pobrany przy użyciu zestawu do pobierania próbki,
h) Zestaw do pobierania próbki – zestaw umożliwiający samodzielne pobieranie próbki materiału biologicznego, zawierającego materiał genetyczny. Zestaw do pobierania próbki składa się co najmniej z: wymazówki, jednorazowych rękawiczek, koperty zwrotnej oraz materiałów instruktażowo-informacyjnych, w tym deklaracji świadomej zgody na wykonanie badania.
i) Materiał biologiczny - próbka materiału biologicznego, zawierającego materiał genetyczny, pobrana przez użytkownika z użyciem zestawu do pobierania próbki,
j) Marker genetyczny - powiązany z jakąś cechą fragment ludzkiego DNA lub jego brak,
k) Wariant genetyczny - wersja markera genetycznego, która występuje u użytkownika,
l) Konto – oznaczony indywidualnym adresem e-mail (loginem) i hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym udostępniane są wyniki badania materiału biologicznego,
m) Rejestracja konta – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu internetowego,
n) Rejestracja zestawu - czynność, polegająca na zarejestrowaniu zakupionego zestawu o unikatowym numerze na Koncie Klienta, w celu nadania biegu terminowi rozpoczęcia świadczenia usługi,
o) Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowę o świadczenie usług oznaczania markerów za pośrednictwem serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
p) Dane – wszystkie dane podane dobrowolnie przez klienta w celu umożliwienia usługodawcy właściwej realizacji usług elektronicznych świadczonych w ramach serwisu internetowego oraz realizacji usług oznaczania markerów. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą,
q) Deklaracja – oświadczenie klienta, w formie papierowej, zawierające oświadczenie świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego oraz zawierające oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych,
r) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
s) Zasoby - wszystkie materiały w postaci tekstu, dźwięku, grafiki, ruchomych obrazów zamieszczone na stronach serwisu internetowego,
t) Reklamacja – zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej, skierowane do usługodawcy, roszczenie klienta wynikające z nie wywiązania się z przyjętych zobowiązań, wadliwego świadczenia usługi lub świadczenia usługi niskiej jakości, postępowania niezgodnego z przepisami prawa przez usługodawcę, z żądaniem wyjaśnienia zgłoszonej kwestii lub wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę,
u) Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego z dnia 18 maja 1964r. z późniejszymi zmianami.
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
3. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez klientów ze strony serwisu internetowego, w tym prawa i obowiązki usługodawcy i klienta.
4. Udostępnia się niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu internetowego. Każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/
5. Usługodawca deklaruje, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta lub użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami) przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie usługodawca deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.))
7. Usługodawca podaje do wiadomości swoje dane adresowe: Vitagenum sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, KRS: 0000481835, NIP: 9462645753, REGON 061611940, e-mail: biuro@vitagenum.pl tel. 81 451 17 92, numer rachunku bankowego: 95 1140 1094 0000 4179 3200 1002. Usługodawca jest jednocześnie właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego.
8. Przedmiotem działalności serwisu internetowego jest świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie umów o świadczenie usługi oznaczania markerów genetycznych zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowa o świadczenie usług oznaczania markerów genetycznych zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
10. Klient może korzystać z serwisu internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 9, Mozilla Firefox od wersji 13 lub Chrome od wersji 20, włączona obsługa języka JavaScript,. Zalecana rozdzielczość monitora 1280x720).

3. ZASADY OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG
Serwis internetowy świadczy następujące usługi:
1. Serwis internetowy świadczy następujące usługi:
a) Usługi świadczone drogą elektroniczną
i. założenie i prowadzenie konta,
ii. udostępnienie formularza zamówienia,
iii. newsletter.
b) Usługa oznaczania markerów genetycznych
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez usługodawcę jest bezpłatne.
3. Usługa oznaczania markerów genetycznych przez usługodawcę jest usługą płatną.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Klient ma możliwość zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
2. KONTO - założenie i prowadzenie konta to usługa polegająca na stworzeniu anonimowego panelu, oznaczonego fikcyjną, tj. ustaloną dowolnie przez klienta, nazwą i hasłem, stanowiącego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym udostępniane są wyniki badania materiału biologicznego.
3. Konto oraz przypisany do niego adres e-mail użytkownika stanowią środki, za pomocą których odbywa się komunikacja pomiędzy usługodawcą a klientem.
4. W ramach konta użytkownik otrzymuje dostęp do uaktualnień wyników przeprowadzonych badań, dokonywanych wraz z postępem naukowym i rozwojem wiedzy w ich zakresie.
5. W ramach konta klient użytkownik ma prawo dostępu do usług dodatkowych, świadczonych w myśl odrębnych regulaminów.
6. Wyniki badań genetycznych uzyskane na drodze oznaczeń markerów genetycznych powinny być przez klienta chronione z najwyższą starannością.
7. Klient ma prawo do usunięcia konta. Usuniętego konta nie można przywrócić.
8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - udostępnianie formularza zamówienia to usługa polegająca na udostępnianiu przez usługodawcę w ramach serwisu internetowego, elektronicznego formularza, stanowiącego narzędzie, za pomocą którego klient może zawierać umowy o świadczenie usług oznakowania markerów z usługodawcą tj. klient może wskazać preferowany przez siebie pakiet oraz podać dane adresowe gdzie ma zostać wysłany zestaw do pobierania próbki.
9. NEWSLETTER – newsletter to usługa polegająca na usługa polegająca na dostarczaniu przez usługodawcę, na wyraźną zgodę klienta cyklicznych informacji na temat usługodawcy, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.
10. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oraz usługa oznaczania markerów zawierane są na czas nieokreślony. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez właściwy formularz, która zawierana jest na czas określony i rozwiązuje się wraz z momentem złożenia zamówienia przez klienta,.
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny każda ze stron może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem terminu miesięcznego. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na wskazany adres e-mail.
12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, w szczególności w przypadku uporczywego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązujących, mimo mailowego wezwania do zaniechania naruszeń przez usługodawcę,
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
14. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres usługodawcy wskazany w niniejszym regulaminie. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
15. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez klienta adres e-mail.

5. USŁUGA OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH.
1. Klient ma możliwość zawierania umowy o świadczenie usługi oznaczania markerów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o badaniach podane na stronie serwisu internetowego, w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do składania ofert, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Oferta zawarcia umowy zostaje złożona przez Klienta poprzez przesłanie zamówienia za pomocą wyboru opcji „kup” na stronie internetowej vitagenum.pl. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez usługodawcę informacji o przyjęciu zamówienia i rozpoczęciu realizacji usługi.
4. Usługa oznaczania markerów genetycznych przez usługodawcę jest usługą płatną.
5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi wszystkie podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy zestawu do pobierania próbki do klienta są wliczone w cenę świadczenia usługi oznaczania markerów.
6. Klient zawiera umowę o świadczenie usługi oznaczania markerów według ceny obowiązującej w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia przez usługodawcę.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług płatnych, w szczególności w przypadku zmiany polityki działalności lub strategii sprzedażowych usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
8. Usługodawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne w każdym czasie. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu cen usług płatnych. Okresowe obniżenie ceny obowiązuje do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną usługodawca poinformuje klientów. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą.

6. ZAMAWIANIE BADAŃ

1. Zamówienia usługi oznaczania markerów dokonuje się poprzez serwis internetowy dostępny na stronie www.vitagenum.pl za pomocą wirtualnego koszyka, do którego Klient dodaje badanie lub badania spośród oferowanych przez usługodawcę. Badania mogą być dodawane lub usuwane z koszyka
2. Dodanie badania do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy o świadczenie usług oznaczania markerów. Badania mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
3. Koszyk umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi badaniami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
4. Aby sfinalizować zamówienie należy kolejno:
1. Dodać do koszyka wybrane przez siebie badanie poprzez opcję „kup”,
2. Podać dane wymagane do wystawienia faktury,
3. Podać dane adresowe do wysyłki,
4. Dokonać wyboru sposobu płatności z jednoczesną weryfikacją podanych danych,
5. Opłacić zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
5. Po złożeniu oferty przez klienta, usługodawca w przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty, przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację potwierdzającą otrzymanie opłaty oraz przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez usługodawcę informacji o otrzymaniu płatności i rozpoczęciu realizacji zamówienia. Kolejnym mailem klient zostaje poinformowany o wysyłce zestawu do pobierania próbki z przypisanym mu badaniem lub badaniami.
6. Zamówienia są realizowane w dni robocze. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 17.00, w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.
7. W ramach jednego zamówienia można zakupić jeden lub kilka badań przypisanych do jednego zestawu do pobierania próbki.
8. Badanie lub badania przypisane do zestawu do oznaczania próbki, podczas składania zamówienia stanowią nierozłączną całość.
9. W celu umożliwienia usługodawcy prawidłowego świadczenia usług, klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych zgodnych z prawdą niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu pocztowego, pod który zostanie wysłany zamówiony zestaw do pobierania próbki z zamówionym badaniem.
10. Zestaw do pobierania próbki wraz z przypisanym mu zamówionym badaniem przesyłany jest na dowolny, wskazany przez klienta adres pocztowy w terminie 7 dni roboczych liczonych od zaksięgowania na rachunku bankowym usługodawcy całej należności klienta.
11. Przesyłka zestawu do pobierania próbki realizowana jest z wykorzystaniem podstawowej usługi Poczty Polskiej lub równoważnej, innej firmy na koszt usługodawcy.

7. REALIZACJA USŁUGI OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH
1. Aby umożliwić usługodawcy spełnienie świadczenia wynikającego z zawartej umowy, użytkownik korzystający z zestawu do pobierania próbki powinien:
1. Utworzyć indywidualne konto w panelu Klienta,
2. Zarejestrować zestaw na swoim koncie w panelu Klienta, posługując się unikatowym numerem przypisanym do otrzymanego zestawu,
3. Pobrać próbkę materiału biologicznego z należytą starannością, zgodnie z procedurą dołączoną do zestawu i za pomocą przyrządów dostarczonych w zestawie do pobierania próbki. Dodatkowo procedura samodzielnego pobrania materiału biologicznego przez klienta jest zamieszczona na www.vitagenum.pl w zakładce „Jak to działa?” – instrukcja w PDF, a także stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wypełnić i podpisać w sposób zgodny z prawdą „Deklarację świadomej zgody na badanie” dołączoną do zestawu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Odesłać do usługodawcy zestaw zawierający pobraną próbkę / próbki oraz wypełnioną deklarację w kopercie zwrotnej.
2. Realizacja usługi oznaczania markerów rozpoczyna się z chwilą rejestracji zestawu za pomocą unikatowego numeru na koncie Klienta.
3. Usługa oznaczenia markerów jest możliwa do zrealizowania tylko na próbkach pobranych właściwie, zgodnie z procedurą ustaloną przez usługodawcę, dostarczonych użytkownikowi w oryginalnej kopercie, nie noszącej śladów ingerencji osób trzecich, dołączonej do zarejestrowanego w serwisie internetowym zestawu do pobierania prób.
4. Materiał biologiczny użytkownika przesyłany jest do usługodawcy z wykorzystaniem podstawowej usługi Poczty Polskiej lub równoważnej, innej firmy, w dołączonej do zestawu do pobierania próbki kopercie z opłaconym kosztem przesyłki.
5. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi zabronione jest zlecanie usługi oznaczenia markerów genetycznych materiału biologicznego bez zgody osoby, od której materiał biologiczny został pobrany lub zgody jej opiekuna prawnego.
6. Użytkownik informowany jest o postępie realizacji usługi za pośrednictwem statusów usługi, wyświetlanych w koncie oraz za pośrednictwem zarejestrowanego adresu e-mail.
7. Na całkowity czas realizacji usług składa się: okres potrzebny do przygotowania i przesłania do adresata zestawu do pobrania próbki, okres potrzebny użytkownikowi do pobrania materiału biologicznego i odesłania go do usługodawcy oraz okres realizacji usługi oznaczania markerów i wprowadzenia danych do konta.
8. Usługodawca wskazuje, że okres realizacji usługi oznaczania markerów liczony od momentu dotarcia próbek do laboratorium wynosi:
1. Standardowo do 20 dni roboczych,
2. W szczególnych przypadkach, wymagających powtórzenia oznaczeń, w tym również powtórzenia pobrania materiału biologicznego przez klienta maksymalnie do 45 dni roboczych. W takim przypadku Klient informowany jest drogą e-mailową o wydłużeniu terminu realizacji usługi oznaczania markerów genetycznych.
9. Odbiór wyników oznaczenia markerów odbywa się za pośrednictwem konta. Na życzenie klienta, może być wysłane w formie papierowej przesłanej do użytkownika z wykorzystaniem podstawowej usługi Poczty Polskiej lub równoważnej, innej firmy. Użytkownik informowany jest o tym poprzez zmianę statusu w koncie, a także za pośrednictwem zarejestrowanego w serwisie internetowym e-maila.
10. Dostęp do swojego konta ma tylko i wyłącznie użytkownik, który te konto zakładał. Z konta użytkownika ma prawo korzystać tylko on sam lub w jego imieniu i na jego rzecz jego prawny opiekun.
11. Próbka materiału biologicznego jest przekazywana do zniszczenia firmie utylizacyjnej w sposób właściwy dla materiałów biologicznych, niezwłocznie po wykonaniu ostatniego oznaczenia.

8. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez użytkownika lub klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane:
1. nie jest inicjatorem transmisji,
2. nie wybiera odbiorcy danych,
3. nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
3. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez klientów.
4. Zasoby serwisu internetowego, są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością w oparciu o recenzowane publikacje naukowe oraz międzynarodowe, uznane w świecie naukowym bazy danych i są wyłącznie wyrazem prywatnych poglądów ich autorów. Usługodawca, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi.
5. Zasoby serwisu internetowego dotyczące genetyki, medycyny, dietetyki, żywienia człowieka i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Usługodawca informuje, że nawet jeżeli opis zawarty w zasobach serwisu internetowego jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.
6. Wyniki oznaczenia markerów dokonywane przez usługodawcę nie są poradą medyczną, diagnozą, lecz określeniem predyspozycji, a więc wskazaniem prawdopodobieństwa wystąpienia u danej osoby określonych cech lub dolegliwości.
7. Usługodawca nie zaleca podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących zdrowia, stylu życia, uprawianego sportu bez konsultacji ze specjalistą.
8. Interpretacja wyników oznaczeń markerów powinna być skonsultowana ze specjalistą w danej dziedzinie, w tym m.in. z lekarzem, dietetykiem, trenerem sportowym, fizjoterapeutą.
9. Usługodawca będzie dokonywał zmian i aktualizacji interpretacji wyników oznaczeń wariantów genetycznych dla danego markera genetycznego w miarę rozwoju wiedzy naukowej na jego temat.
10. Wyniki uzyskane w ramach realizacji usług oferowanych przez usługodawcę służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Odpowiedzialność za efekt korzystania z serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w serwisie internetowym, a także odpowiedzialność z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu internetowego, oraz wyników oznaczeń markerów genetycznych spoczywa na kliencie i/lub użytkowniku.
11. Skuteczność działań podejmowanych na podstawie wyników oznaczeń markerów zależy od indywidualnych uwarunkowań użytkownika.
12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw do ochrony danych osobowych.
13. Zabronione jest uzyskiwanie, w tym próby uzyskiwania dostępu do serwisu internetowego przy pomocy innych środków niż interfejs (konto) udostępnione przez usługodawcę.
14. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej. Niniejszy zapis oznacza w szczególności, że zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (m.in. automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
15. Zabronione jest podejmowanie działań naruszających przepisy prawa, mających na celu jego obejście lub naruszających zasady współżycia społecznego.
16. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa przez klienta, usługodawca powiadomi o ewentualnym przestępstwie właściwe organy ścigania.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku naruszenia przez serwis internetowy warunków świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków świadczenia usług oznaczania markerów lub jakiegokolwiek innego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje zaleca się składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia. W celu możliwie najszybszego rozstrzygnięcia sprawy, zaleca się składanie reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia w/w zdarzenia lub od dnia uzyskania przez klienta informacji o zdarzeniu.
3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail usługodawcy, w tytule wiadomości podając "Reklamacja". Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z oczekiwaniami rozstrzygnięcia reklamacji.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji klient poproszony zostanie o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym zakresie.
5. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail klienta wysyłana jest odpowiedź na reklamację. Jeśli reklamacja złożona jest w formie pisemnej i klient nie wyraził zgody na odpowiedź na maila, odpowiedź wysłana będzie na piśmie.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Użytkownik może w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy świadczenia usług oferowanych przez Vitagenum sp. z o.o.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Vitagenum sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - pismo wysłane pocztą lub emailem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z podanego wzoru nie jest to obowiązkowe.
3. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy:
1. jeżeli usługodawca wykonał badanie za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Vitagenum utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. po zakupie wybranego badania w serwisie internetowym Vitagenum.pl,
3. po otwarciu przez Użytkownika dostarczonego mu zestawu, co uniemożliwia przyjęcie przez Vitagenum zwrotu zestawu ze względów higienicznych i zdrowotnych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zestawu) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Vitagenum o decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
5. Usługodawca zwrotu płatności dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci on Vitagenum kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy i odebrania zestawu przez Użytkownika, nierozpakowany zestaw Użytkownik powinien niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Vitagenum o odstąpieniu od niniejszej umowy, dostarczyć lub przesłać na adres: Vitagenum sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin,
8. Użytkownik nie ponosi bezpośrednich koszty zwrotu rzeczy.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Przyjęty na stronach serwisu internetowego wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
2. Serwis internetowy zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, usługodawca udostępnia na stronach serwisu internetowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez podmioty trzecie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
6. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu internetowego, w całości lub części w celach komercyjnych i/lub bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych określa polityka prywatności dostępna na stronie internetowej www.vitagenum.pl na podstronie „polityka prywatności”.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z powodu zmian w prawie lub z powodu zmian w polityce działalności serwisu, po wcześniejszej publikacji na stronie głównej serwisu i poinformowaniu o przewidywanych zmianach. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia opublikowania przewidywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
3. Regulamin posiada 3 Załączniki, które są jego integralną częścią:
1. Załącznik Numer 1 do Regulaminu – Procedura samodzielnego pobrania materiału biologicznego przez klienta,
2. Załącznik Numer 2 do Regulaminu - Deklaracja świadomej zgody na badanie,
3. Załącznik Numer 3 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów bez uprzedniego powiadomienia o zakresie zmian, z zastrzeżeniem że zmiana w treści zasobów nie będzie powodowała zmiany warunków umowy o świadczenie usług.
6. W sytuacji, gdy zmiany w działaniu serwisu byłyby równoznaczne ze zmianami warunków świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków świadczenia usługi oznaczania markerów, ust.2 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
7. Jeśli klient nie zgadza się na wprowadzone zmiany może usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne utratą wszelkich materiałów, które były przechowywane w zasobach konta.
8. W przypadku sporu powstałego między klientem, użytkownikiem a usługodawcą strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa.
9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2016r.