Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi załącznik do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczna oraz do regulaminu świadczenia usług oznaczania markerów genetycznych i usługi konsultacji ze specjalistą.

Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej www.vitagenum.pl. Każdy może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku: https://vitagenum.pl/polityka-prywatnosci. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako ADO) jest VITAGENUM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, KRS: 0000481835, NIP: 9462645753, REGON 061611940, e-mail: biuro@vitagenum.pl, tel.: +48 81 458 11 58
  2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Gabrielę Ziółek, z którą można skontaktować się elektronicznie za pomocą e-maila: iod@vitagenum.pl lub drogą pocztową, pisząc na adres: Vitagenum Sp z o.o., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin.
  3. ADO zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.
  4. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa i siedziba firmy (adres zamieszkania), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data urodzenia, płeć, dane o stanie zdrowia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   2. Aktualizacja raportów z badania zgodnie ze aktualnym stanem wiedzy, udostępnianie i powiadamianie o aktualizacji oraz nowościach ze świata nauki, w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, d RODO).
   3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
   4. Marketingu bezpośredniego własnych produktów, usług i innych informacji handlowych w przypadku wyrażenia na nią zgody przez klienta (usługa newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   5. Zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom, praniu pieniędzy, terroryzmowi oraz nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   6. Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. przeprowadzenia badań i analiz aplikacji www m.in. pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb naszych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   7. Prowadzenie analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   8. Obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do Biura Obsługi Klienta w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, d, f RODO)
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy oznaczania markerów genetycznych oraz umowy o świadczenie usługi konsultacji, których zamówienia i zakupu można dokonać m.in. poprzez stronę www.vitagenum.pl.
  7. Punkt 6 (powyższy) nie dotyczy dobrowolnej zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych.
  8. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 2. UDOSTĘPNIANIE I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
  2. Dostęp do danych osobowych ma Administrator, wybrani pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO, podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, jak: dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą, podmioty, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług (np. informatycznych, hostingu internetowego) z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. Dostęp do danych odbywa się zgodnie z zastrzeżeniem ustępu 1.
  3. Administrator ani podmioty wskazane w ustępie 2 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez następujący okres:
   1. Dane przechowywane w celu należytego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa jednak nie krótszy niż czas obowiązywania umowy między stronami.
   2. Dane przechowywane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów, usług i innych informacji handlowych, będą przechowywane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, wycofania zgody.
   3. Dane przechowywane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
   4. Dane przechowywane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będą przechowywane przez okres równy co najmniej okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  5. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani są do przestrzegania wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do przetwarzania danych osobowych.
  6. Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe.
  7. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Brak zgody na przetwarzanie lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, może spowodować, że VITAGENUM Sp. z o.o. nie będzie mogła świadczyć zamówionej usługi na rzecz Użytkownika.
  9. W stosunku do Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników stron w domenie vitagenum.pl VITAGENUM Sp. z o.o. może dokonywać profilowania, polegającego na dostosowaniu zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes VITAGENUM Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te nie mają istotnego wpływu na prywatność i wolność użytkowników. Pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania klientów i użytkowników VITAGENUM Sp. z o.o.
  11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  1. ADO, zgodnie z art. 32 RODO, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. ADO zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki Administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
  3. NNa stronie internetowej VITAGNUM oraz w Panelu Odbioru Wyników stosujemy bezpieczne połączenia szyfrowane protokołem SSL (Secure Socket Layer ). SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości, co uniemożliwia ich przechwycenie i odczytanie przez osoby nieupoważnione.

 4. INFORMACJE DODATKOWE O DANYCH OSOBOWYCH
  1. Adres do dostawy zestawu do pobrania próbki jest adresem dowolnie wskazanym przez zamawiającego. Adres do dostawy zestawu do pobrania próbki nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania/siedziby osoby wykonującej badanie.
  2. ADO analizuje i przedstawia wyniki badania materiału genetycznego w sposób uniemożliwiający przypisanie danej próbki z materiałem genetycznym do konkretnej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej .
  3. Wyniki uzyskane w ramach badania materiału genetycznego służą wyłącznie celom informacyjnym, edukacyjnym i naukowym.
  4. Próbka materiału biologicznego jest niszczona, w sposób nieodwracalny, po wykonaniu ostatniego oznaczenia genetycznego, a następnie utylizowana zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.

 5. POLITYKA COOKIES
  1. Serwis internetowy korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony serwisu internetowego.
  2. Pliki wskazane w ustępie 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników.
  5. Kazdy użytkownik stron w domenie vitagenum.pl może samodzielnie zarządzać plikami cookies. Możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Kodeksu Cywilnego.
  2. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowo związany jest jej postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
  4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
  5. Vitagenum sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności . Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu www.vitagenum.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
  6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO"),
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw poz. 1000)